Közérdekű adatok

Szabályzat a Nem Egészségügyi Ellátás Térítési Díjainak Ügyviteli Rendjéről
Szabályzat az Egészségügyi Ellátás Térítési Díjainak Ügyviteli Rendjéről
(Hatályos: 2023.07.01-jétől)

Szabályzat az Egészségügyi Ellátás Térítési Díjainak Ügyviteli Rendjéről
(Hatályos: 2023.02.01. - 2023.06.30.)

Felajánlások

OTP Bank Nyrt. felajánlása

I.Szervezeti, személyzeti adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és fax száma, elektronikus levál címe, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei
Frissítés: a változásokat követően azonnal.
Megőrzés: az előző állapot törlendő.
Adatszolgáltató: Főigazgatói titkárság.
Közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve: Edelényi Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet
Székhely: 3780 Edelény, Dankó Pista út 80.
Postai cím: 3780 Edelény, Dankó Pista út 80. Pf. 63.
Telefonszám, faxszám: 06/48/524-040, 06/48/341-632
Elektronikus levélcím: titkarsag@krkedeleny.hu
Honlap cím: www.krkedeleny.hu
Ügyfélszolgálat elérhetősége: nem releváns

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai
Frissítés: a változásokat követően azonnal.
Megőrzés: az előző állapot törlendő.
Adatszolgáltató: Főigazgatói titkárság.
Vezetőség >>>
Szervezeti egységek vezetői >>>

3. A közfeladatot ellátó szerv egyes szervezeti egységek vezetőinek neve,beosztása, elérhetősége (telefonszáma,elektronikus levélcíme)
Frissítés: a változásokat követően azonnal.
Megőrzés: az előző állapot törlendő.
Adatszolgáltató: Főigazgatói titkárság.
Letöltés >>>

4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon-fax száma, elektronikus levélcíme) Ügyfélfogadási rend
dr. Galambos László orvosigazgató
Tel.: 06 (48) 524-040/134
Mobil: 06 (30) 116-1120
Fax: 06 (48) 342-462
e-mail: orvosigazgato@krkedeleny.hu
Ügyfélfogadás: Kedden és csütörtökön 14.00 - 15.00 között.

5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége
------------------------

6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete alatt álló , vagy alárendeltségében működő más közfaladatot ellátó szervek megnevezése, 1. pontban meghatározott adatai
------------------------

7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (posti címe, telefon és fax száma, elektronikus levélcíme) tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke
------------------------

8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közhasznú alapítvány neve, székhelye, elérhetőségei (postai címe, telefon-és faxszáma, elektronikus levélcíme) Alpító okirata, kezelő szervének tagjai
Frissítés: a változásokat követően azonnal.
Megőrzés: az előz állapot 1 évig archívumban tartásával.
Adatszolgáltató: Főigazgatói titkárság.

Közhasznú alapítvány neve: Edelényi Kórházért Alapítvány
Székhelye: 3780 Edelény, Dankó Pista út 80.
Postai cím: 3780 Edelény, Dankó Pista út 80. Pf. 63.
Telefonszám, faxszám: 06/48/524-040, 06/48/341-632
Elektronikus levélcím: titkarsag@krkedeleny.hu
Kezelőszervének tagjai:
dr. Szabó Melinda kuratórium elnöke
Grebely Józsefné kuratóriumi tag
Gyarmati Gábor kuratóriumi tag
Alapító okirat >>>

9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelőlése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye
------------------------

10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és a kiadó neve, címe valamint a főszerkesztő neve
------------------------

11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai
Frissítés: a változásokat követően azonnal.
Megőrzés: az előz állapot 1 évig archívumban tartásával.
Adatszolgáltató: Főigazgatói titkárság.
Irányító szerve: Belügyminisztérium (1051 Budapest, József Attila utca 2-4.)
Középirányító szerve: Országos Kórházi Főigazgatóság
Képviselő: Jenei Zoltán
Cím: 1125 Budapest, Diós árok 3.
Levelezési cím: 1125 Budapest, Diós árok 3.
Telefon: +36 1 356 1122
Weblapcím: www.okfo.gov.hu

 • Vissza az oldal elejére


 • II.Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

  1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a Szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hetályos és teljes szövege
  Frissítés: a változásokat követően azonnal.
  Megőrzés: az előz állapot 1 évig archívumban tartásával.
  Adatszolgáltató: Főigazgatói titkárság.
  Alapító okirat 2023.09.19.>>>
  Alapító okirat 2021.01.01.>>>
  Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat >>>
  Alapvető jogszabályok
  Szervezeti és működési szabályzat 2023.07.01.>>>
  Szervezeti és működési szabályzat 2022.10.01.>>>
  Szervezeti és működési szabályzat 2021.10.14. >>>
  Szervezeti felépítés 2021.08.23. >>>
  Informatikai biztonsági szabályzat >>>
  Közérdekű adatok megismerésére, közzéteendő adatok nyilvánosságára vonatkozó szabályzat >>>

  2. Az országos illetőségű szervek,valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven
  ------------------------

  3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai
  ------------------------

  4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebezési határidő) az ügyek intézését segítőútmutatók, az ügyrendre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről.
  ------------------------

  5. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a Szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hetályos és teljes szövege
  Frissítés: a változásokat követően azonnal.
  Megőrzés: az előz állapot 1 évig archívumban tartásával.
  Adatszolgáltató: Főigazgatói titkárság.
  Szervezeti és működési szabályzat >>>
  Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat >>>

  6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei
  ------------------------

  7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke
  ------------------------

  8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza
  ------------------------

  9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától
  ------------------------

  10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények
  Frissítés: folyamatosan.
  Megőrzés: az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.
  Adatszolgáltató: Főigazgatói titkárság.
  Feldolgozás alatt >>>

  11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei, indoklásuk
  ------------------------

  12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapítása
  Frissítés: a vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul.
  Megőrzés: az előz állapot 1 évig archívumban tartásával.
  Adatszolgáltató: Főigazgatói titkárság.
  2016 >>>
  2017 >>>

  13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve
  Frissítés: negyedévente.
  Megőrzés: az előz állapot törlendő.
  Adatszolgáltató: Főigazgatói titkárság.
  Letöltés >>>


  14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk
  ------------------------

  15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
  ------------------------

  16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
  ------------------------

  17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
  Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény.

  18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista
  Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII.27.) IHM rendelet alapján.

 • Vissza az oldal elejére

 • III. Gazdálkodási adatok

  1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója.
  Frissítés: a változásokat követően azonnal.
  Megőrzés: a közzétételt követő 10 évig.
  Adatszolgáltató: Gazdálkodási csoport - Edelény.

  Elemi költségvetések
  2019 évi elemi költségvetés II. >>>
  2020 évi elemi költségvetés I. >>>
  2021 évi elemi költségvetés I. >>>
  2022 évi elemi költségvetés I. >>>
  2023 évi elemi költségvetés I. >>>

  Beszámolók
  2019 éves költségvetési beszámoló >>>
  2020 éves költségvetési beszámoló >>>
  2021 éves költségvetési beszámoló >>>
  2022 éves költségvetési beszámoló >>>

  2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, rendszeres juttatásai valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke
  Frissítés: negyedévente.
  Megőrzés: a külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archivumban tartásával.
  Adatszolgáltató: Gazdálkodási csoport - Edelény.
  Letöltés >>>

  3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott , az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatáscéljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonjákvagy arról a kedvezményezett lemond.
  ------------------------

  4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyon-értékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani
  Frissítés: a döntés meghozatalát követő hatvanadik napig.
  Megőrzés: a közzétételt követő 5 évig.
  Adatszolgáltató: Gazdálkodási csoport - Edelény.
  Archív adatok >>>
  2020 évi nettó 5 millió Forint feletti szerződések >>>
  2021 évi nettó 5 millió Forint feletti szerződések >>>
  2022 évi nettó 5 millió Forint feletti szerződések >>>
  2023 évi nettó 5 millió Forint feletti szerződések >>>

  5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)
  ------------------------

  6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések
  ------------------------

  7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések
  Frissítés: negyedévente.
  Megőrzés: legalább 1 évig archivumban tartásával.
  Adatszolgáltató: Főigazgatói titkárság.
  Megnyitás >>>
  Pályázatok >>>

  8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)
  Frissítés: negyedévente.
  Megőrzés: a külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archivumban tartásával.
  Adatszolgáltató: Gazdálkodási csoport - Edelény.
  2019. évi közbeszerzési terv 1. számú módosítása >>>
  2019. évi közbeszerzési terv >>>

  Közbeszerzési terv (EKR felület/eljárás/közbeszerzési tervek/Ajánlatkérő és az év kiválasztásával lekérhető):
  Közbeszerzési terv
  Összegezés az ajánlatok elbírálásáról (EKR felület/eljárás/megindított eljárások/Ajánlatkérő, majd az adott eljárás kiválasztása/részletek/összegezés az ajánlatok elbírálásáról lekérhető): https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/lista
  Összegzés az elbírálásról


 • Vissza az oldal elejére


 •